Nhóm thủ tục hành chính cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng được đơn giản hóa như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/12/2022

Nhóm thủ tục hành chính cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng được đơn giản hóa như thế nào? Nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã và Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào? Nhóm thủ tục hành chính Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã và Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi.

  • 1. Nhóm thủ tục hành chính cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiết b Tiểu mục 2 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhóm thủ tục hành chính cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng được đơn giản hóa như sau:

   Nhóm thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX - trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng (2.001973) và Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký LHHTX, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX - trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng (1.005072)

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

   + Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký các TCKTHTCTCPN, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các TCKTHTCTCPN (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)”.

   + Bổ sung làm rõ các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký TCKTHTCTCPN và quyền, nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN.

   Lý do:

   + TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

   + Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình trong thực hiện TTHC, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, bảo đảm thời gian xử lý hồ sơ.

   - Kiến nghị thực thi:

   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   2. Nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã và Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiết c Tiểu mục 2 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã và Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã được đơn giản hóa như sau:

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

   + Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký các TCKTHTCTCPN”.

   + Sửa đổi trình tự thực hiện từ “cấp đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận trước để thực hiện thay đổi sau” thành “TCKTHCCTCPN thực hiện thay đổi trước sau đó mới thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận sau”.

   + Quy định rõ các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký TCKTHTCTCPN. Bổ sung trường hợp thay đổi theo quyết định của Tòa án, Trọng tài.

   + Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

   Lý do:

   + TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

   + Quy trình giải quyết TTHC linh hoạt, nhanh chóng hơn, đáp ứng tình hình thực tiễn của TCKTHTCTCPN.

   + Giúp Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ và bảo đảm thời gian xử lý hồ sơ.

   - Kiến nghị thực thi:

   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   3. Nhóm thủ tục hành chính Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã và Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiết d Tiểu mục 2 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhóm thủ tục hành chính Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã và Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã được đơn giản hóa như sau:

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

   + Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Thông báo thay đổi nội dung đăng ký TCKTHTCTCPN”

   + Sửa đổi thời hạn thực hiện việc thông báo của TCKTHTCTCPN từ 15 ngày kể từ ngày có thay đổi thành 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

   + Quy định rõ các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký TCKTHTCTCPN.

   + Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

   Lý do:

   + TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

   + Giúp TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu về TTHC và hoàn thiện hồ sơ giấy tờ liên quan trong việc thực hiện TTHC, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, qua đó cắt giảm chi phí tuân thủ cho TCKTHTCTCPN.

   + Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, bảo đảm thời gian xử lý hồ sơ.

   - Kiến nghị thực thi:

   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn