Nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/12/2022

Nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào? Nhóm thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào? Báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi.

  • 1. Nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiết o Tiểu mục 2 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như sau:

   Nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (1.005378) và Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (1.005047)

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

   + Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các TCKTHTCTCPN”.

   + Quy định rõ thời hạn thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của TCKTHTCTCPN là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

   Lý do:

   + TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

   + Việc quy định rõ thời hạn đăng ký để bảo đảm cho yêu cầu quản lý nhà nước về TCKTHTCTCPN sau khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình.

   - Kiến nghị thực thi:

   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   2. Nhóm thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiết n Tiểu mục 2 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhóm thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như sau:

   Nhóm thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (1.005010 ) và Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (1.005283)

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

   + Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các TCKTHTCTCPN”.

   + Cắt giảm thành phần hồ sơ “Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh”, qua đó các TCKTHTCTCPN sẽ không phải thực hiện một TTHC khác để lấy kết quả, nhờ đó tiết kiệm thời gian, công sức.

   + Quy định rõ thủ tục, quyền và nghĩa vụ của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của TCKTHTCTCPN trong quá trình chấm dứt kinh doanh.

   + Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của cơ quan đăng ký kinh doanh.

   Lý do:

   + TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

   + Việc quy định HTX, LHHTX phải nộp Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu là không cần thiết vì dự kiến quy định con dấu của TCKTHTCTCPN do TCKTHTCTCPN tự quyết định, sử dụng và lưu trữ, khuyến khích sử dụng các phương thức mới, an toàn và bảo mật hơn như chữ ký số. Bên cạnh đó, HTX, LHHTX cũng không cần thực hiện thủ tục hủy con dấu tại Cơ quan công an trước khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động/giải thể, từ đó đơn giản hóa đáng kể việc thực hiện TTHC này.

   + Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.

   - Kiến nghị thực thi:

   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   3. Báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiểu mục 3 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã được đơn giản hóa như sau:

   Nhóm các chế độ báo cáo: Báo cáo về tình hình hoạt động của HTX (Điều 23 Nghị định 193/2013/NĐ-CP) và Báo cáo kết quả phân loại, đánh giá HTX (Điều 9 Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT)

   a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Gộp các chế độ báo cáo lại thành 01 chế độ báo cáo.

   Lý do: Các chế độ báo cáo này có nhiều điểm trùng lặp. Vì vậy, cần gộp, bỏ bớt các nội dung báo cáo trong báo cáo gây mất thời gian, công sức và chi phí cho HTX.

   b) Kiến nghị thực thi:

   - Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   - Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn