Quy định về phiên họp của Hội đồng khoa học VKSND tối cao

26/04/2022

Được biết mới có quy định về hoạt động của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cho tôi hỏi theo quy định này thì phiên họp của Hội đồng khoa học được quy định thế nào?

  • Căn cứ Điều 15 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định phiên họp của Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   - Hội đồng khoa học họp định kỳ 06 tháng/01 lần. Các phiên họp định kỳ phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng khoa học tham dự.

   - Phiên họp đột xuất của Hội đồng khoa học được triệu tập theo quyết định của Chủ tịch và phải có trên 1/2 số thành viên của Hội đồng khoa học tham dự.

   - Viện trưởng VKSND tối cao tham dự phiên họp của Hội đồng khoa học khi thấy cần thiết.

   - Tùy thuộc vào nội dung chương trình phiên họp, Chủ tịch Hội đồng khoa học có thể quyết định mời các nhà khoa học trong và ngoài ngành KSND tham gia phiên họp.

   - Nội dung phiên họp, các tài liệu liên quan đến phiên họp của Hội đồng khoa học phải được thông báo hoặc chuyển cho các Thành viên chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày họp, trừ trường hợp đột xuất.

   - Hội đồng khoa học thảo luận dân chủ, tập thể, công khai, quyết định theo đa số về những vấn đề thuộc nội dung phiên họp và những vấn đề do Chủ tịch Hội đồng khoa học nêu ra hoặc do các Thành viên đề nghị và được Chủ tịch Hội đồng khoa học chấp thuận.

   Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì thảo luận và kết luận tại phiên họp. Đối với những vấn đề phức tạp còn nhiều ý kiến khác nhau, Hội đồng khoa học tiến hành biểu quyết. Những vấn đề được biểu quyết đạt trên 2/3 số phiếu của thành viên có mặt hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng được coi là ý kiến chính thức của Hội đồng khoa học. Các ý kiến khác được bảo lưu, ghi vào biên bản cuộc họp.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn