Quyền, trách nhiệm đại điện chủ sở hữu về điều lệ của DNNN

26/04/2022

Xin chào, Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi về quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc đưa ra điều lệ, quản lý chiến lược và kế hoạch của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và căn cứ pháp lý đi kèm?

  • Căn cứ Điều 9 Nghị định 10/2019/NĐ-CP quy định về quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong điều lệ, kế hoạch, chiến lược của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước như sau:

   - Cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành điều lệ và điều lệ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp theo đề nghị của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ.

   - Cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt để Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty quyết định kế hoạch 05 năm (bao gồm chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm) và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

   - Quyết định phê duyệt các kế hoạch quy định tại khoản 2 Điều này phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

   + Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch;

   + Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và các chỉ tiêu kế hoạch khác.

   + Giải pháp thực hiện kế hoạch;

   + Phân công tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

   + Các nội dung khác.

   - Về giám sát, kiểm tra thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt:

   + Cơ quan đại diện chủ sở hữu phải thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch quy định tại khoản 2 Điều này và đánh giá kết quả thực hiện.

   + Cơ quan đại diện chủ sở hữu hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng, gửi báo cáo giữa kỳ và báo cáo cuối kỳ về tình hình thực hiện các kế hoạch để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao;

   - Tình hình thực hiện các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch;

   - Hạn chế, nguyên nhân của việc không thực hiện hoặc thực hiện không tốt kế hoạch (nếu có);

   - Các giải pháp tiếp theo để hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch kỳ kế tiếp.

   + Trình tự và thời hạn gửi các báo cáo thực hiện theo quy định Chính phủ về chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn