Quyền và trách nhiệm của người trả lời chất vấn trong Đảng được quy định ra sao?

Ngày hỏi:24/12/2019

Liên quan đến công tác Đảng, tôi thắc mắc theo quy định của pháp luật hiện hành thì quyền và trách nhiệm của người trả lời chất vấn trong Đảng được xác định ra sao?

  • Quyền và trách nhiệm của người trả lời chất vấn trong Đảng được quy định tại Điều 9 Quy định 208-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   1- Quyền của người trả lời chất vấn

   a) Đề nghị người chất vấn giải thích những nội dung chất vấn chưa rõ.

   b) Chọn hình thức trả lời chất vấn theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

   c) Từ chối trả lời nếu nội dung chất vấn là những vấn đề thuộc bí mật theo quy định của Đảng và Nhà nước, những vấn đề không có nội dung và địa chỉ cụ thể, không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người trả lời chất vấn.

   2- Trách nhiệm của người trả lời chất vấn

   a) Trả lời chất vấn theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

   b) Tiếp nhận và trả lời chất vấn một cách khách quan, trung thực; không được từ chối hoặc đùn đẩy, né tránh trả lời chất vấn về những vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của mình. Nếu cố tình không thực hiện thì tùy mức độ sai phạm mà tổ chức đảng xem xét trách nhiệm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn