Tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra của Tổng công ty Lương thực miền Nam

26/04/2022

Tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra của Tổng công ty Lương thực miền Nam được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu những quy định của pháp luật về tài chính của Tổng công ty Lương thực miền Nam. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ các anh/chị trong Ban biên tập. Tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra của Tổng công ty Lương thực miền Nam được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong sớm nhận được phản hồi từ phía Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cám ơn! Quang Linh (linh***@gmail.com)

  • Tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra của Tổng công ty Lương thực miền Nam được quy định tại Điều 53 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam ban hành kèm theo Nghị định 10/2014/NĐ-CP như sau:

   1. Năm tài chính của Tổng công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 dương lịch và kết thúc ngày 31 tháng 12 dương lịch hằng năm.

   2. Tổng công ty xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm trên cơ sở kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm và dài hạn của Tổng công ty.

   Trước thời hạn ngày 01 tháng 10 hằng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng thành viên quyết định phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính năm sau của Tổng công ty. Hội đồng thành viên có trách nhiệm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, giám sát.

   3. Tổng công ty lập và gửi báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, được Hội đồng thành viên phê duyệt đến các cơ quan có liên quan và chủ sở hữu; báo cáo phải đảm bảo về nội dung, thời gian theo quy định của Luật kế toán. Báo cáo tài chính gửi cho chủ sở hữu gồm:

   a) Báo cáo tài chính của Tổng công ty;

   b) Báo cáo tài chính của công ty con do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ;

   c) Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Tổng công ty.

   4. Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng được lập và gửi cho các cơ quan có liên quan và chủ sở hữu theo quy định của Luật kế toán.

   5. Trong trường hợp cần thiết chủ sở hữu có quyền yêu cầu Tổng công ty gửi bổ sung các báo cáo, tài liệu, thuyết minh chi tiết các chỉ tiêu tổng hợp trong báo cáo tài chính nêu trên.

   6. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ sở hữu về tính chính xác, trung thực của báo cáo quyết toán năm của Tổng công ty; phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, các nghĩa vụ tài chính của Tổng công ty; phương án xử lý các khoản lỗ, xử lý tổn thất tài sản của Tổng công ty.

   7. Tổng công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật. Mục tiêu của công tác kiểm toán nội bộ nhằm phục vụ công tác điều hành của Tổng giám đốc và công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành Tổng công ty của Hội đồng thành viên.

   8. Tổng công ty thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật; Hội đồng thành viên chủ trì và tổ chức thực hiện việc công khai báo cáo tài chính năm của Tổng công ty; Tổng giám đốc trực tiếp thực hiện việc công khai.

   9. Tổng công ty thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật về kế toán và thống kê.

   10. Trong quá trình hoạt động, Tổng công ty có trách nhiệm chấp hành, chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của chủ sở hữu.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra của Tổng công ty Lương thực miền Nam. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 10/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 53 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty lương thực miền nam ban hành kèm theo Nghị định 10/2014/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn