Tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị như thế nào thì bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ?

Ngày hỏi:05/01/2019

Bên cạnh những mặt tích cực thì luôn có nhưng mặt tiêu cực, cũng giống như bên cạnh những cá nhân làm việc tốt, tích cực thù có những người làm việc không thật sự tốt. Do đó, trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm thì tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị như thế nào thì bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 4 Điều 12 Quy định 132-QĐ/TW năm 2018 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định mức không hoàn thành nhiệm vụ như sau:

   Các tập thể, cá nhân mà các tiêu chí đánh giá ở mức "Kém" hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị

   - Có đơn vị trực thuộc xảy ra các vụ, việc tham ô, tham nhũng và các vi phạm khác bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

   - Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng).

   - Tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật hoặc có trên 20% số đơn vị trực thuộc bị kỷ luật trong năm.

   b) Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý

   - Bị cấp có thẩm quyền đánh giá mất đoàn kết nội bộ; có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

   - Địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng).

   - Bị xử lý kỷ luật hoặc có thành viên bị kỷ luật trong năm.

   c) Đối với cá nhân

   - Bị cấp có thẩm quyền đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

   - Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, không hoàn thành 100% chỉ tiêu quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm.

   - Bị xử lý kỷ luật trong năm.

   - Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý: Địa phương, cơ quan, đơn vị, bộ phận, lĩnh vực mà mình trực tiếp phụ trách xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ"; hoặc cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp của mình liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn