Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công được quy định ra sao?

Ngày hỏi:12/03/2019

Tìm hiểu quy địnhc ủa pháp luật về quy trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư công. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Việc tẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công được quy định ra sao?

  • Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công quy định tại Điều 4 Quyết định 2540/QĐ-BTNMT năm 2018 ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

   - Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do các đơn vị thuộc Bộ đề xuất. Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị; yêu cầu đơn vị đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện trong trường hợp chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét và quyết định theo trình tự, thủ tục quy định.

   - Căn cứ ý kiến thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì rà soát, tổng hợp dự thảo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn