Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

26/04/2022
Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Ban Quản lý dự án Xây dựng Cơ bản - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn hỏi về nội dung liên quan đến việc thẩm tra thiết kế xây dựng.
  • Theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 15/2013/NĐ-CP), thẩm quyền thẩm tra thiết kế đối với các công trình quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP là của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, cơ quan chuyên môn về xây dựng lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để chỉ định thẩm tra một phần hoặc toàn bộ các nội dung yêu cầu phải thẩm tra và thông báo cho chủ đầu tư và tổ chức tư vấn để ký kết hợp đồng tư vấn thẩm tra. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổng hợp và quản lý.

   Như vậy, công tác thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của tổ chức tư vấn theo chỉ định là thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Do đó, chủ đầu tư không phải tổ chức đấu thầu.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn