Thời gian nghỉ ốm đau có ảnh hưởng đến việc đánh giá, xếp loại viên chức không?

26/04/2022

Tôi bị tai nạn phải nằm viện và điều trị ngoại trú nên được nghỉ ốm đau 1 tháng. Vậy khi tôi nghỉ chế độ ốm đau thì có ảnh hưởng đến việc xếp loại viên chức của tôi không?

  • Căn cứ Điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì việc đánh giá, xếp loại viên chức dựa trên các tiêu chí chung sau đây:

   1. Chính trị tư tưởng

   - Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

   - Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

   - Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

   - Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

   2. Đạo đức, lối sống

   - Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

   - Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

   - Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

   - Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

   3. Tác phong, lề lối làm việc

   - Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

   - Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

   - Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

   - Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

   4. Ý thức tổ chức kỷ luật

   - Chấp hành sự phân công của tổ chức;

   - Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

   - Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

   - Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

   5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

   - Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý:

   + Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   + Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   + Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   + Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

   - Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

   + Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

   + Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

   Cụ thể về các tiêu chí để xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ,...được quy định tại các Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

   Theo đó, việc đánh giá, xếp loại viên chức dựa vào các tiêu chí: Chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao mà không căn cứ vào thời gian làm việc thực tế của viên chức. Hơn nữa, thời gian viên chức nghỉ chế độ ốm đau thuộc trường hợp nghỉ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

   Do đó, thời gian nghỉ ốm đau không ảnh hưởng đến việc xếp loại viên chức.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn