Thủ tục hoạt động phòng thí nghiệm xây dựng

Ngày hỏi:27/04/2012
Tôi đang làm trong một đơn vị thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Tôi xin hỏi một số ý kiến liên quan đến hoạt động phòng thí nghiệm như sau: 1. Theo Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 thì các phòng thí nghiệm đã được công nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không phải công nhận lại, tuy nhiên trong quyết định cũ của Bộ công nhận cho phòng thí nghiệm thì lại có thời hạn. Một số Chủ đầu tư không đồng ý cho thí nghiệm tại PTN này; Vậy PTN muốn công nhận lại để không còn ghi ngày hết hạn đó thì theo thủ tục như thế nào? 2. Theo các quy định của Bộ, các phòng thí nghiệm phải có ISO 9000 trong vòng 01 năm kể từ khi được công nhận, vậy nếu phát hiện >1 năm mà PTN vẫn chưa làm ISO 9000 thì bị phạt như thế nào ạ? Các phòng thì nghiệm đã được công nhận theo quyết định cũ của Bộ khi hết thời gian ghi trên QĐ mà không đến báo cáo hoặc công nhận lại thì bao lâu sẽ hết hiệu lực hoặc bị hủy? Chẳng hạn không hoạt động bao lâu thì sẽ bị hủy có thể cấp mã số LAS-XD đó cho đơn vị khác được?
  • 1. Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 đã nêu rõ các qui định về thời hạn quyết định công nhận và giải quyết các trường hợp chuyển tiếp. Đề nghị đơn vị giải trình với Chủ đầu tư với các qui định tại Thông tư trên.

   Trường hợp đơn vị muốn thay đổi lại quyết định, đề nghị đơn vị có văn bản yêu cầu, kèm theo báo cáo tình hình hoạt động PTN và gửi về Bộ Xây dựng.

   2. Theo “Quy chế Công nhận và phép hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”, các phòng thí nghiệm phải có chứng chỉ ISO 9001 trong vòng 01 năm kể từ khi được công nhận. Nếu sau 1 năm kể từ khi được công nhận mà chưa có chứng chỉ ISO 9001 khi kiểm tra sẽ bị thu hồi quyết định công nhận vì không đảm bảo yêu cầu năng lực theo qui định.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn