Tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể ngành TN&MT thực hiện văn hóa công sở

26/04/2022

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về phong trào thi đua. Cho tôi hỏi giải pháp thực hiện phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT thi đua thực hiện văn hóa công sở được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Quyết định 2497/QĐ-BTNMT năm 2019 thì tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể ngành TN&MT thực hiện văn hóa công sở như sau:

   a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị:

   - Nghiên cứu, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện tốt cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường

   - Nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp xây dựng các nghị quyết, chương trình, đề án và ban hành các văn bản pháp luật; đề xuất các giải pháp thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;

   - Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

   - Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính;

   - Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

   b) Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính:

   - Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

   - Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn;

   - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử.

   c) Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp. Đặt chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, thực hiện xin lỗi nếu quá hạn.

   d) Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:

   - Thực hiện bài trí công sở (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

   - Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

   đ) Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   e) Không sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần ở công sở, trong các hoạt động Hội nghị, Hội thảo để tạo được sự chuyển biến trong toàn ngành;

   Trên đây là quy định tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể ngành TN&MT thực hiện văn hóa công sở.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn