Tổ chức Đoàn giám sát của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia

Ngày hỏi:23/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Lê Hữu Anh, tìm hiểu quy định của pháp luật về Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán. Tôi được biết trong hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán thì có hoạt động tổ chức Đoàn giám sát. Vậy cho tôi hỏi, tổ chức Đoàn giám sát của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia được quy định ra sao?

  • Tổ chức Đoàn giám sát của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia quy định tại Điều 24 Nghị quyết 929/2015/UBTVQH13 năm 2015 về Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

   - Căn cứ vào chương trình giám sát hoặc theo yêu cầu của thành viên Hội đồng hoặc theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền, Hội đồng quyết định thành lập Đoàn giám sát.

   - Nghị quyết của Hội đồng về việc thành lập Đoàn giám sát phải xác định rõ nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần Đoàn giám sát và Thẩm phán chịu sự giám sát.

   - Nội dung, kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát được thông báo cho Thẩm phán chịu sự giám sát, Tòa án có liên quan chậm nhất là 15 ngày, trước ngày Đoàn giám sát bắt đầu tiến hành giám sát.

   - Đoàn giám sát có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   + Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát trong nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát;

   + Yêu cầu Thẩm phán chịu sự giám sát, Tòa án có liên quan báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, giải trình những vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm;

   + Xem xét, xác minh những vấn đề mà Đoàn giám sát thấy cần thiết;

   + Khi phát hiện Thẩm phán có hành vi vi phạm pháp luật thì Đoàn giám sát có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết đến Hội đồng.

   + Chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát phải có báo cáo kết quả giám sát gửi Hội đồng xem xét, quyết định.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn