Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:12/03/2019

Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Điều 9 Quyết định 2540/QĐ-BTNMT năm 2018 ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

   - Sau khi nhận được quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:

   + Báo cáo Bộ trưởng thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định tại Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

   + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đánh giá, đôn đốc và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tham mưu cho Bộ trưởng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh những vấn đề cần thiết, cấp bách.

   - Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định hiện hành:

   + Tổ chức đăng ký mã số dự án, mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc trong thời gian 45 ngày sau khi có quyết định chủ trương đầu tư gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, thông báo kế hoạch vốn cho dự án.

   + Căn cứ vào tiến độ thực hiện của dự án, các đơn vị có vốn đầu tư công đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, xem xét, trình Lãnh đạo Bộ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn