Trách nhiệm Bộ Công thương trong việc thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia năm 2020 đến năm 2030

Ngày hỏi:14/10/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định mới thì bộ công thương có trách nhiệm gì trong việc thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia năm 2020 đến năm 2030?

  • Căn cứ Quyết định 1320/QĐ-TTg năm 2019 có hiệu lực ngày 01/12/2019 quy định trách nhiệm Bộ Công thương trong việc thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia năm 2020 đến năm 2030 như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng định hướng, nội dung Chương trình theo đúng chức năng, thẩm quyền, đảm bảo phù hợp giữa mục tiêu và nội dung của Chương trình với các điều kiện thực tế của ngành, địa phương.

   - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân và đơn vị liên quan thực hiện.

   - Trực tiếp xây dựng, thực hiện các đề án thuộc Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

   - Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút nguồn lực phục vụ hoạt động của Chương trình.

   - Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn