Trách nhiệm của công chức, người lao động thuộc Vụ Pháp chế

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế làm việc của vụ pháp chế. Cho tôi hỏi trách nhiệm của công chức, người lao động thuộc Vụ Pháp chế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tai Điều 7 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì trách nhiệm của công chức, người lao động thuộc Vụ Pháp chế như sau:

   1. Công chức, người lao động thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về công chức và các văn bản có liên quan.

   2. Công chức, người lao động có các trách nhiệm sau:

   - Chấp hành nghiêm và chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy trình xử lý công việc; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước cấp quản lý trực tiếp về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện các công việc được giao.

   - Phối hợp với công chức, người lao động khác có liên quan để giải quyết công việc; báo cáo Trưởng phòng hoặc Lãnh đạo Vụ Pháp chế trực tiếp phụ trách về việc thực hiện nhiệm vụ và các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, vượt quá thẩm quyền, mới phát sinh hoặc có vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

   - Chủ động nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

   - Công chức, người lao động trong phòng vắng mặt vì việc riêng dưới 01 ngày làm việc thì phải báo cáo Trưởng phòng, trên 01 ngày thì phải được sự đồng ý của Vụ trưởng.

   - Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của công chức, người lao động thuộc Vụ Pháp chế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn