Trách nhiệm của Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 23/12/2022

Trách nhiệm của Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê? Đơn vị báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê có trách nhiệm gì? Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm có trách nhiệm gì trong báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê? Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê? Tổng cục Thống kê có trách nhiệm gì trong báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê?

Xin được giải đáp.

  • Trách nhiệm của Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê?

   Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT quy định trách nhiệm Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

   1. Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

   a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, nâng cấp, quản lý, vận hành, khai thác và hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê; điện tử hóa các biểu mẫu báo cáo; triển khai việc giao tiếp nhận báo cáo trên Hệ thống; cấp quyền khai thác, sử dụng Hệ thống;

   b) Chủ trì theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trực tuyến theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan;

   c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu, số liệu giữa Hệ thống thông tin thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê với các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác.

   Hình từ Internet

   Đơn vị báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê có trách nhiệm gì?

   Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT quy định trách nhiệm của Đơn vị báo cáo như sau:

   2. Đơn vị báo cáo có trách nhiệm:

   a) Thu thập, tổng hợp, biên soạn số liệu báo cáo của các chỉ tiêu thống kê được phân công;

   b) Chấp hành đầy đủ, chính xác theo biểu mẫu về nội dung báo cáo, thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo;

   c) Phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn thống kê của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tại địa phương và các đơn vị có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm có trách nhiệm gì trong báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê?

   Tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT quy định trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

   3. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

   a) Các đơn vị đầu mối báo cáo:

   Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo, hướng dẫn các đơn vị báo cáo trong trường hợp có vướng mắc về chế độ báo cáo các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực được phân công;

   Chủ trì tổng hợp, biên soạn số liệu báo cáo các chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực đơn vị được phân công; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu tổng hợp, biên soạn; có trách nhiệm giải trình thông tin, số liệu và các chỉ tiêu báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan liên quan; gửi số liệu báo cáo tổng hợp của các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách cho Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân để báo cáo khi có yêu cầu;

   b) Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và báo cáo Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành chế độ báo cáo thống kê đối với chỉ tiêu Tỷ trọng giá trị gia tăng của doanh nghiệp nhỏ và vừa của trong tổng sản phẩm trong nước theo lộ trình phù hợp;

   c) Phối hợp với Trung tâm Tin học tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu, số liệu các chỉ tiêu thống kê của lĩnh vực được giao phụ trách vào Hệ thống thông tin thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

   Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê?

   Theo khoản 4 Điều 6 Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT quy định trách nhiệm của Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

   4. Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

   a) Tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê theo yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ;

   b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu điều chỉnh, bổ sung chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trong quá trình thực hiện, theo yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

   c) Phối hợp với Trung tâm Tin học theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê các chỉ tiêu tổng hợp ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trực tuyến theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

   Tổng cục Thống kê có trách nhiệm gì trong báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê?

   Tại khoản 5 Điều 6 Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT quy định trách nhiệm của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

   5. Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

   a) Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đầu mối, tham gia hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê về chuyên môn nghiệp vụ thống kê trong việc thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê theo quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tại Thông tư này;

   b) Hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tổ chức tổng kết tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn