Trách nhiệm của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trong hoạt động của Hội đồng khoa học VKSNDTC

26/04/2022

Được biết Viện trưởng VKSNDTC mới ban hành quy định về hoạt động của Hội đồng khoa học ngành. Cho hỏi theo quy định này thì Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học có trách nhiệm gì để bảo đảm hoạt động của Hội đồng khoa học VKSNDTC? 

  • Căn cứ Điều 17 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định trách nhiệm của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trong việc đảm bảo hoạt động của Hội đồng khoa học VKSND tối cao như sau:

   - Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị thường trực, giúp việc cho Hội đồng khoa học.

   - Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học có các nhiệm vụ sau:

   + Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác cho các phiên họp của Hội đồng khoa học; lưu trữ hồ sơ hoạt động của Hội đồng khoa học;

   + Trình Chủ tịch Hội đồng khoa học thành phần đại biểu tham dự các phiên họp của Hội đồng khoa học. Khi thấy cần thiết, đề xuất với Chủ tịch Hội đồng khoa học mời các chuyên gia có chuyên môn sâu đối với vấn đề mà Hội đồng khoa học thảo luận tham gia phiên họp;

   + Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị có liên quan thực hiện các kết luận hoặc kiến nghị của Hội đồng khoa học;

   + Giúp Thành viên thường trực giải quyết các công việc có liên quan đến hoạt động của Hội đồng khoa học trong thời gian giữa 2 phiên họp;

   + Đề xuất với Chủ tịch Hội đồng phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng khoa học trong trường hợp khuyết thành viên;

   + Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng khoa học; đề nghị tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng khoa học.

   + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch và Thành viên thường trực Hội đồng khoa học.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn