Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó trưởng phòng thuộc Vụ Pháp chế

26/04/2022

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế làm việc của vụ pháp chế. Cho tôi hỏi trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của trưởng phòng thuộc Vụ Pháp chế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tai Điều 6 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó trưởng phòng thuộc Vụ Pháp chế như sau:

   1. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng quản lý hoạt động của Phòng theo sự phân công của Trưởng phòng; trực tiếp thực hiện một số công việc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng và các nhiệm vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo Vụ; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Vụ và trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó.

   2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực được phân công phụ trách.

   3. Phối hợp với Phó trưởng phòng khác trong Phòng giải quyết công việc có liên quan; báo cáo với Trưởng phòng những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các Phó trưởng phòng.

   4. Thay mặt Trưởng phòng trong việc quan hệ và phối hợp công tác với các Phòng thuộc Vụ Pháp chế trong lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc theo yêu cầu của Trưởng phòng.

   5. Trường hợp vắng mặt vì việc riêng dưới 01 ngày làm việc thì phải báo cáo Trưởng phòng, trên 01 ngày thì phải được sự đồng ý của Vụ trưởng.

   6. Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Vụ giao và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó trưởng phòng thuộc Vụ Pháp chế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn