Trách nhiệm tổ chức chính trị xã hội ở trung ương đối với đề án sắp xếp lại cơ sở đào tạo trong hệ thống chính trị đến năm 2030

26/04/2022

Cho tôi hỏi các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương đối với đề án sắp xếp lại cơ sở đào tạo trong hệ thống chính trị đến năm 2030 có trách nhiệm gì?

  • Trách nhiệm tổ chức chính trị xã hội ở trung ương đối với đề án sắp xếp lại cơ sở đào tạo trong hệ thống chính trị đến năm 2030
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2019 quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương đối với đề án sắp xếp lại cơ sở đào tạo trong hệ thống chính trị đến năm 2030 như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Đề án tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý hoặc đưa nội dung này vào Đề án sắp xếp tổ chức của bộ, ngành mình (nếu có) và gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc.

   - Tổ chức rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Đề án này.

   - Tổ chức thực hiện Đề án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn