Vị trí và nhiệm vụ Phó Vụ trưởng của cơ quan Tổng cục Hải quan

Ngày hỏi:14/10/2019

 Theo quy định của pháp luật thì vị trí và nhiệm vụ Phó Vụ trưởng của cơ quan Tổng cục Hải quan được quy định như thế nào? 

  • Vị trí và nhiệm vụ Phó Vụ trưởng của cơ quan Tổng cục Hải quan quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016, cụ thể như sau:

   Phó Vụ trưởng là công chức, viên chức lãnh đạo giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; thay mặt Vụ trưởng điều hành, giải quyết các công việc của Vụ khi được Vụ trưởng ủy quyền. Phó Vụ trưởng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

   1.1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Vụ trưởng.

   1.2. Đề xuất với Vụ trưởng việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách, quy trình nghiệp vụ và nội dung cải cách, hiện đại hóa hải quan thuộc lĩnh vực công việc được phân công phụ trách.

   1.3. Đề xuất với Vụ trưởng kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách, quy trình nghiệp vụ, xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong lĩnh vực được phân công phụ trách và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

   1.4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị liên quan theo lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công phụ trách.

   1.5. Phối hợp với các đồng chí Phó Vụ trưởng khác và các đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

   1.6. Cùng tập thể lãnh đạo Vụ thực hiện quản lý công chức, viên chức, người lao động và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang bị kỹ thuật của Vụ theo đúng phân cấp quản lý cán bộ và quy định của Nhà nước.

   1.7. Báo cáo định kỳ, đột xuất với Vụ trưởng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

   1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Vụ trưởng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn