Vị trí và nhiệm vụ của Chi cục trưởng đơn vị Hải quan được quy định ra sao?

Ngày hỏi:14/10/2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì vị trí và nhiệm vụ của Chi cục trưởng đơn vị Hải quan được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Vị trí và nhiệm vụ của Chi cục trưởng đơn vị Hải quan được quy định tại Khoản 5 Điều 3 Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016, cụ thể như sau:

   - Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện Chi cục trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Chi cục theo quy định của pháp luật.

   - Xác định cơ chế làm việc và mối quan hệ công tác giữa các thành viên trong Ban lãnh đạo và phân công, phân nhiệm công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   - Kiến nghị với Cục trưởng những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục.

   - Kiến nghị, đề xuất với Cục trưởng các biện pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục; đẩy mạnh triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào hoạt động của Chi cục.

   - Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của Chi cục được pháp luật quy định.

   - Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài Cục, với chính quyền địa phương để xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác và trên địa bàn hoạt động của Chi cục.

   - Thực hiện quản lý công chức, người lao động và cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang bị kỹ thuật theo đúng phân cấp quản lý cán bộ và quy định của pháp luật.

   - Thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục theo quy định của Cục và Tổng cục Hải quan.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn