Vị trí và nhiệm vụ của Trưởng phòng Cục Hải quan

Ngày hỏi:14/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì vị trí và nhiệm vụ của Trưởng phòng Cục Hải quan được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vị trí và nhiệm vụ của Trưởng phòng Cục Hải quan quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016, cụ thể như sau:

   Trưởng phòng là công chức, viên chức lãnh đạo đứng đầu đơn vị cấp phòng và tương đương giúp việc cho Vụ trưởng, Cục trưởng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng theo quy định của pháp luật.

   Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, Cục trưởng và trước pháp luật trong điều hành mọi hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Trưởng phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

   3.1. Tổ chức quản lý, điều hành các công việc của Phòng.

   3.2. Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn đôn đốc công chức, viên chức và người lao động trong Phòng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

   3.3. Tổ chức thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

   3.4. Kiểm tra, đôn đốc các công việc triển khai đối với các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

   3.5. Nghiên cứu, đề xuất với Vụ trưởng, Cục trưởng giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong lĩnh vực công tác được giao.

   3.6. Quản lý công chức, viên chức, người lao động và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang bị kỹ thuật của Phòng theo đúng phân cấp quản lý cán bộ và quy định của Nhà nước.

   3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Vụ trưởng, Cục trưởng

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn