Việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại tại Tòa án được thực hiện ra sao theo quy định mới?

26/04/2022

Việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện như thế nào kể từ khi quy định mới về giải quyết khiếu nại tại Tòa án có hiệu lực?

  • Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC (có hiệu lực từ 10/08/2020) quy định về việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại tại Tòa án được thực hiện như sau:

   - Trong trường hợp cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh thực hiện việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của người bị khiếu nại hoặc tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi phát sinh khiếu nại.

   - Thành phần tham dự buổi công bố gồm: Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh, người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc người đại diện của người khiếu nại, của người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

   - Việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại được lập thành biên bản có chữ ký của người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh, người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc người đại diện của người khiếu nại, của người bị khiếu nại. Trong trường hợp người khiếu nại hoặc người bị khiếu nại không ký vào biên bản thì ghi rõ lý do không ký.

   Biên bản được lập thành ít nhất ba bản, giao một bản cho bên khiếu nại, một bản cho bên bị khiếu nại và một bản lưu hồ sơ giải quyết khiếu nại.

   Trên đây là quy định về việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định của Thông tư 01/2020/TT-TANDTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn