Xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại hệ thống các cơ sở đào tạo đến năm 2030

26/04/2022

Cho tôi hỏi: việc xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại hệ thống các cơ sở đào tạo đến năm 2030 được quy định thế nào?

  • Căn cứ Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2019 quy định xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả như sau:

   - Rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản không còn phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

   - Nghiên cứu xây dựng hệ thống văn bản về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thống nhất giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

   - Đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương

   + Tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý, kể cả các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị trực thuộc. Xác định những nhiệm vụ còn trùng lắp, chồng chéo trong lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Làm rõ nguyên nhân, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

   + Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, vị trí pháp lý đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

   + Xây dựng đề án giải thể hoặc sáp nhập, tổ chức lại đối với những đơn vị hoạt động không hiệu quả, còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Trường hợp cần thiết, mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội chỉ thành lập hoặc duy trì tối đa 01 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (Học viện hoặc trường hoặc trung tâm bồi dưỡng). Đối với những bộ, ngành tổ chức theo ngành dọc; có quy mô bồi dưỡng rộng, đối tượng bồi dưỡng lớn có thể thành lập phân hiệu hoặc phân viện hoặc đơn vị trực thuộc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại các khu vực khác nhau, bảo đảm hoạt động hiệu quả, tinh gọn về tổ chức, bộ máy, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

   - Đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

   + Tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh, thành phố. Làm rõ những trùng lắp, chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị về chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

   + Kiện toàn tổ chức và hoạt động của trường chính trị tỉnh, thành phố; sáp nhập hoặc chuyển nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác (nếu có) về trường chính trị tỉnh, thành phố. Thống nhất ở cấp tỉnh chỉ có 01 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là trường chính trị. Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

   + Nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền của Đảng việc sắp xếp, tổ chức lại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; rà soát, đề xuất chuyển một số nhiệm vụ bồi dưỡng của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện về trường chính trị tỉnh thực hiện.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn