Xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao

26/04/2022

Tôi được biết Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao mới ban hành quy định mới về hoạt động của Hội đồng khoa học, cho tôi hỏi việc xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng khoa học được quy định thế nào?

  • Căn cứ Điều 12 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng khoa học Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   - Thành viên Hội đồng khoa học bị xem xét để miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   + Vắng mặt trên một nửa tổng số cuộc họp trong một năm của Hội đồng khoa học mà không có lý do chính đáng;

   + Nếu đang trong nhiệm kỳ của mình mà không còn đáp ứng được một trong các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này;

   + Vi phạm quy định của Quy chế này, không làm tròn trách nhiệm thành viên Hội đồng khoa học.

   - Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng khoa học phải được trên 1/2 tổng số thành viên của Hội đồng nhất trí và được Viện trưởng VKSND tối cao quyết định.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn