Chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/12/2022

Chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Việc chuyển khoản thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký tất toán theo chỉ định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Hồ sơ chuyển khoản thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký tất toán theo chỉ định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bao gồm gì?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

  • 1. Chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

   Căn cứ Điều 21 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định về chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản của khách hàng, tài khoản của chính TVLK mở tại TVLK/ tài khoản của TCMTKTT mở tại VSD sang tài khoản của khách hàng/TVLK/TCMTKTT mở tại Ngân hàng Nhà nước và ngược lại để phục vụ giao dịch giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ.

   2. Trường hợp chuyển khoản chứng khoán từ TVLK/ TCMTKTT sang Ngân hàng Nhà nước, TVLK/ TCMTKTT bên chuyển khoản nộp hồ sơ cho VSD, gồm:

   a. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán (Mẫu 25/LK của Quy chế này) (03 bản);

   b. Văn bản đề nghị chuyển khoản chứng khoán của nhà đầu tư (đối với trường hợp chuyển khoản cho khách hàng của TVLK).

   3. Trường hợp chuyển khoản chứng khoán từ Ngân hàng Nhà nước sang TVLK/ TCMTKTT, Ngân hàng Nhà nước gửi cho VSD Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán (Mẫu 25/LK của Quy chế này) (02 bản).

   4. Việc chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá giữa VSD và Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước được thực hiện dưới dạng chứng từ điện tử. Hiệu lực chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá được xác định tại ngày VSD và Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước xác nhận giao dịch trên hệ thống.

   5. Thời gian VSD xử lý hồ sơ chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hồ sơ chuyển khoản bản gốc được VSD chuyển cho Ngân hàng nhà nước trong thời hạn 01 ngày làm việc sau ngày hiệu lực chuyển khoản.

   2. Việc chuyển khoản thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký tất toán theo chỉ định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

   Theo Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 22 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định việc chuyển khoản thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký tất toán theo chỉ định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   4.1. Kết thúc thời hạn chuyển khoản tất toán tài khoản theo yêu cầu khách hàng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, VSD thực hiện chốt số dư chứng khoán sở hữu của khách hàng chưa thực hiện tất toán tài khoản và của chính TVLK đó (nếu có) và gửi cho TVLK bị thu hồi Giấy chứng nhận TVLK để kiểm tra, đối chiếu. Các thông tin VSD gửi TVLK gồm:

   a. Thông tin số dư chứng khoán sở hữu của từng khách hàng mở tài khoản tại thành viên lưu ký bị thu hồi (chi tiết theo tài khoản);

   b. Thông tin số dư chứng khoán trên tài khoản tổng của khách hàng (chi tiết theo mã chứng khoán);

   c. Thông tin số dư chứng khoán trên tài khoản thuộc sở hữu của chính TVLK đó theo từng mã chứng khoán (nếu có);

   d. Thông tin các quyền liên quan cổ phiếu phát sinh đã xác định theo loại quyền.

   3. Hồ sơ chuyển khoản thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký tất toán theo chỉ định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bao gồm gì?

   Tại Điểm 4.3 Khoản 4 Điều 22 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định hồ sơ chuyển khoản thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký tất toán theo chỉ định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   4.3. Căn cứ vào xác nhận của TVLK bị thu hồi tại khoản 4.2 Điều này, VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán của khách hàng còn lại của TVLK bị thu hồi sang tài khoản của chính khách hàng đó mở tại TVLK khác theo văn bản thỏa thuận, hợp đồng chuyển giao tài khoản giữa TVLK bị thu hồi Giấy chứng nhận TVLK và thành viên lưu ký đó. Việc chuyển khoán tất toán theo chỉ định chỉ được thực hiện đối với các tài khoản không có tranh chấp về tài sản và các nghĩa vụ dân sự giữa khách hàng và TVLK bị thu hồi theo cam kết của TVLK bị thu hồi. TVLK bị thu hồi có nghĩa vụ thông báo cho khách hàng việc chỉ định TVLK để thực hiện chuyển khoản chỉ định nêu trên.

   Hồ sơ chuyển khoản tất toán theo chỉ định bao gồm:

   a. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán của TVLK bị thu hồi Giấy chứng nhận TVLK (Mẫu 26/LK của Quy chế này) (03 bản);

   b. Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận về việc chuyển khoản chỉ định giữa tổ chức bị thu hồi Giấy chứng nhận TVLK và TVLK được chỉ định hoặc văn bản chấp thuận TVLK được chỉ định của UBCKNN;

   c. Các tài liệu công bố thông tin với khách hàng về chuyển khoản chỉ định sang TVLK khác.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn