Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/12/2022

Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Các trường hợp chuyển khoản chứng khoán lưu ký không gắn với chuyển quyền sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Các trường hợp chuyển khoản chứng khoán lưu ký gắn với chuyển quyền sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thực hiện như thế nào?

Mong được giải đáp!

  • Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

   Căn cứ Điều 20 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định về chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản khách hàng tại TVLK này sang tài khoản của chính khách hàng đó tại TVLK khác theo yêu cầu khách hàng đối với các trường hợp:

   a. Khách hàng có nhu cầu đóng tài khoản lưu ký tại một TVLK để chuyển sang thực hiện giao dịch tại TVLK khác (Chuyển khoản tất toán tài khoản);

   b. Khách hàng có nhu cầu chuyển khoản toàn bộ chứng khoán sở hữu có trên tài khoản và các quyền phát sinh (nếu có) đã xác định thuộc sở hữu của khách hàng tại một TVLK sang tài khoản của chính khách hàng đó tại TVLK khác (Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán và quyền);

   c. Khách hàng có nhu cầu chuyển khoản toàn bộ số lượng một/một số mã chứng khoán có trên tài khoản và quyền phát sinh (nếu có) đã xác định thuộc sở hữu của khách hàng tại một TVLK sang tài khoản của chính khách hàng đó tại TVLK khác (Chuyển khoản một phần chứng khoán và quyền);

   d. Khách hàng có nhu cầu chuyển khoản một phần số lượng một/ một số mã chứng khoán có trên tài khoản của khách hàng tại một TVLK sang tài khoản của chính khách hàng đó tại TVLK khác (Chuyển khoản một phần chứng khoán).

   2. Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của TCMTKTT từ tài khoản lưu ký chứng khoán của TCMTKTT tại VSD sang tài khoản lưu ký chứng khoán của chính TCMTKTT tại TVLK và ngược lại.

   3. Hồ sơ chuyển khoản chứng khoán theo khoản 1, 2 Điều này bao gồm:

   a. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán của TVLK/TCMTKTT bên chuyển khoản (Mẫu 21/LK của Quy chế này) (03 bản);

   b. Giấy đề nghị tất toán tài khoản lưu ký của khách hàng (Mẫu 22A/LK hoặc mẫu 22B/LK của Quy chế này) đối với trường hợp chuyển khoản tất toán tài khoản (02 bản); Giấy đề nghị chuyển khoản toàn bộ chứng khoán của khách hàng (Mẫu 23A/LK hoặc mẫu 23B/LK của Quy chế này) đối với trường hợp chuyển khoản toàn bộ chứng khoán (02 bản); Giấy đề nghị chuyển khoản một phần chứng khoán của khách hàng (Mẫu 24A/LK hoặc mẫu 24B/LK của Quy chế này) đối với trường hợp chuyển khoản một phần chứng khoán và quyền hoặc một phần chứng khoán (02 bản);

   4. Trường hợp quyền của khách hàng của TVLK/ TCMTKTT phát sinh trong thời gian hồ sơ đang xử lý tại VSD, VSD thông báo cho TVLK/TCMTKTT để bổ sung tài liệu quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

   5. TVLK/TCMTKTT bên chuyển khoản phải kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc kê khai số lượng chứng khoán, loại chứng khoán (tự do chuyển nhượng và chuyển nhượng có điều kiện) và các quyền phát sinh đã xác định thuộc sở hữu của nhà đầu tư có đề nghị chuyển khoản.

   6. Thời gian VSD xử lý hồ sơ chuyển khoản là 01 ngày làm việc đối với hồ sơ quy định tại khoản 3, 4 Điều này kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

   2. Các trường hợp chuyển khoản chứng khoán lưu ký không gắn với chuyển quyền sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

   Theo Điều 19 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định các trường hợp chuyển khoản chứng khoán lưu ký không gắn với chuyển quyền sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán lưu ký ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán không gắn với chuyển quyền sở hữu trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư 119/2020/TT-BTC.

   3. Các trường hợp chuyển khoản chứng khoán lưu ký gắn với chuyển quyền sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thực hiện như thế nào?

   Tại Điều 18 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định các trường hợp chuyển khoản chứng khoán lưu ký gắn với chuyển quyền sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thực hiện như sau:

   Các trường hợp chuyển khoản chứng khoán lưu ký gắn với chuyển quyền sở hữu quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2020/TT-BTC được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán của VSD.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn