Chuyển khoản chứng khoán trong trường hợp thay đổi số hiệu tài khoản nhà đầu tư do sơ suất khi mở tài khoản tại VSD như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/12/2022

Chuyển khoản chứng khoán trong trường hợp thay đổi số hiệu tài khoản nhà đầu tư do sơ suất khi mở tài khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Trình tự, thủ tục chuyển khoản chứng khoán do điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện ra sao? Các trường hợp chuyển khoản khác sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

  • 1. Chuyển khoản chứng khoán trong trường hợp thay đổi số hiệu tài khoản nhà đầu tư do sơ suất khi mở tài khoản tại VSD như thế nào?

   Căn cứ Khoản 4 Điều 23 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định về chuyển khoản chứng khoán trong trường hợp thay đổi số hiệu tài khoản nhà đầu tư do sơ suất khi mở tài khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   4. Chuyển khoản chứng khoán trong trường hợp thay đổi số hiệu tài khoản nhà đầu tư do sơ suất khi mở tài khoản cho nhà đầu tư; do nhà đầu tư thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài hoặc thay đổi quốc tịch dẫn đến thay đổi từ nhà đầu tư trong nước sang nhà đầu tư nước ngoài và ngược lại; do thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài dẫn đến không còn là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 143 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và ngược lại; do công ty quản lý quỹ chuyển khoản danh mục ủy thác đầu tư của khách hàng ủy thác trong nước sang TVLK khác. Hồ sơ bao gồm:

   a. Giấy đề nghị/công văn của nhà đầu tư (đứng tên chủ tài khoản) nếu rõ nguyên nhân, lý do đề nghị chuyển khoản, danh mục chứng khoán và quyền phát sinh (nếu có) đề nghị chuyển khoản, cam kết chịu trách nhiệm liên quan đến việc chuyển khoản (không áp dụng trong trường hợp sơ suất khi mở tài khoản cho nhà đầu tư);

   b. Công văn của TVLK bên chuyển khoản về việc chuyển khoản chứng khoán cho nhà đầu tư, trường hợp do sơ suất khi mở tài khoản cho nhà đầu tư TVLK phải cam kết chịu trách nhiệm liên quan đến việc chuyển khoản;

   c. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán (Mẫu 21/LK của Quy chế này) do TVLK bên chuyển khoản lập (02 bản đối với trường hợp chuyển khoản cùng TVLK, 03 bản đối với trường hợp chuyển khoản khác TVLK);

   d. Bản sao văn bản chứng minh việc mở tài khoản của nhà đầu tư (trong trường hợp sơ suất khi mở tài khoản cho nhà đầu tư);

   đ. Văn bản đề nghị/ chấp thuận của khách hàng ủy thác cho công ty quản lý quỹ chuyển danh mục ủy thác đầu tư của khách hàng sang TVLK khác (trong trường hợp công ty quản lý quỹ chuyển khoản danh mục ủy thác đầu tư);

   e. Các tài liệu liên quan để giải trình, làm rõ thông tin trong hồ sơ (nếu cần);

   Trường hợp chuyển khoản chứng khoán do thay đổi từ nhà đầu tư trong nước sang nhà đầu tư nước ngoài, từ tổ chức kinh tế thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 143 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP dẫn tới vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật, VSD thông báo cho TVLK để yêu cầu nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện bán số lượng chứng khoán vượt sở hữu trước khi thực hiện việc chuyển khoản.

   2. Trình tự, thủ tục chuyển khoản chứng khoán do điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện ra sao?

   Theo Khoản 5 Điều 23 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định trình tự, thủ tục chuyển khoản chứng khoán do điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện như sau:

   5. Trình tự, thủ tục chuyển khoản chứng khoán do điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán, điều chỉnh sai sót về số lượng chứng khoán sở hữu, điều chỉnh thông tin do thay đổi đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán của VSD.

   3. Các trường hợp chuyển khoản khác sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

   Tại Khoản 6 Điều 23 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định các trường hợp chuyển khoản khác sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   6. Các trường hợp chuyển khoản khác sau khi được UBCKNN chấp thuận. Hồ sơ gồm:

   a. Công văn chấp thuận của UBCKNN;

   b. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán (Mẫu 21/LK của Quy chế này) do TVLK bên chuyển khoản lập (02 bản đối với trường hợp chuyển khoản cùng TVLK, 03 bản đối với trường hợp chuyển khoản khác TVLK).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn