Đăng ký công ty đại chúng ở đâu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 30/07/2022

Đăng ký công ty đại chúng ở đâu? Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm những gì?

Chào anh/chị, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật để tiến hành đăng ký công ty đại chúng, xin hỏi có thể đăng ký công ty đại chúng ở đâu và hồ sơ như thế nào?

  • Đăng ký công ty đại chúng ở đâu?

   Căn cứ Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 có quy định như sau:

   1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

   a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

   b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

   2. Công ty cổ phần quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc góp vốn và có cơ cấu cổ đông đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

   3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ của công ty cổ phần theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này hoặc nhận được báo cáo kết quả hoàn thành đợt chào bán của công ty cổ phần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

   Như vậy, theo quy định như trên, bạn có thể đăng ký công ty đại chúng ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định kể trên.

   Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

   Căn cứ Điều 33 Luật Chứng khoán 2019 quy định hồ sơ đăng ký công ty đại chúng như sau:

   1. Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm:

   a) Giấy đăng ký công ty đại chúng;

   b) Điều lệ công ty;

   c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

   d) Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;

   đ) Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;

   e) Danh sách cổ đông.

   2. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mẫu Bản công bố thông tin về công ty đại chúng và quy định hồ sơ đăng ký công ty đại chúng hình thành sau chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn