Đăng ký công ty đại chúng ở đâu? Hồ sơ như thế nào?

26/04/2022

Đăng ký công ty đại chúng ở đâu? Hồ sơ như thế nào? Công ty của tôi đã đáp ứng các điều kiện và muốn đăng ký công ty đại chúng, vậy phải đăng ký ở đâu và hồ sơ như thế nào?

  • Đăng ký công ty đại chúng ở đâu? Hồ sơ như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Đăng ký công ty đại chúng ở đâu?

   Căn cứ Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 có quy định như sau:

   1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

   a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

   b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

   2. Công ty cổ phần quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc góp vốn và có cơ cấu cổ đông đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

   ....

   Như vậy, công ty của bạn có thể đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi đáp ứng các điều kiện như trên.

   Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

   Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Luật này hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm:

   a) Giấy đăng ký công ty đại chúng;

   b) Điều lệ công ty;

   c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

   d) Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;

   đ) Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;

   e) Danh sách cổ đông.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn