Đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 23/11/2022

Đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Thay đổi thông tin đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Quy trình thực hiện thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

   Tại Điều 2 Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 84/QĐ-VSD năm 2022 có quy định về đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. Tổ chức đăng ký làm thành viên bù trừ nộp hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ cho VSD theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 30 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (sau đây gọi tắt là Nghị định 158/2020/NĐ-CP), trong đó:

   a) Bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về quy trình nghiệp vụ theo Mẫu 01/PS-TVBT ban hành kèm theo Quy chế này (sau đây gọi tắt là Bản thuyết minh nghiệp vụ).

   b) Bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin theo Mẫu 02/PS-TVBT ban hành kèm theo Quy chế này (sau đây gọi tắt là Bản thuyết minh công nghệ thông tin).

   2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ, VSD thực hiện:

   a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, VSD có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên bù trừ cho tổ chức đăng ký làm thành viên bù trừ theo Mẫu 03/PS-TVBT ban hành kèm theo Quy chế này, trong đó yêu cầu tổ chức đăng ký làm thành viên bù trừ đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh (sau đây gọi tắt là Quỹ bù trừ), kết nối hệ thống, thực hiện kiểm thử với hệ thống bù trừ, thanh toán của VSD.

   b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, VSD có văn bản yêu cầu tổ chức đăng ký làm thành viên bù trừ sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

   3. Sau khi hoàn thành các công việc được yêu cầu tại khoản 2 Điều này, tổ chức đăng ký làm thành viên bù trừ gửi VSD 02 bản đăng ký tài khoản nhận tiền rút ký quỹ, thanh toán, nhận hoàn trả tiền đóng góp Quỹ bù trừ theo Mẫu 04/PS-TVBT ban hành kèm theo Quy chế này.

   4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đăng ký làm thành viên bù trừ hoàn tất các các công việc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và VSD nhận được đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này, VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh theo Mẫu 05/PS-TVBT và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với thành viên bù trừ theo Mẫu 06/PS-TVBT ban hành kèm theo Quy chế này.

   5. Sau khi được VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ sử dụng chính số hiệu và tên viết tắt thành viên lưu ký làm số hiệu và tên viết tắt cho thành viên bù trừ.

   2. Thay đổi thông tin đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

   Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 84/QĐ-VSD năm 2022 có quy định về thay đổi thông tin đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. Thành viên bù trừ phải gửi văn bản thông báo cho VSD để cập nhật thông tin hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ trong trường hợp thay đổi thông tin:

   a) Danh sách thành viên Ban giám đốc được phân công phụ trách nghiệp vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại điểm 5 mục I trong Bản thuyết minh nghiệp vụ.

   b) Điểm 2, 3, 4, 5, 6 mục II trong Bản thuyết minh công nghệ thông tin.

   2. Thành viên bù trừ phải gửi văn bản đề nghị VSD chấp thuận việc thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ trong trường hợp thay đổi thông tin:

   a) Mục II trong Bản thuyết minh nghiệp vụ.

   b) Điểm 1 mục II trong Bản thuyết minh công nghệ thông tin.

   3. Thành viên bù trừ phải gửi văn bản thông báo và đề nghị VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh sửa đổi trong trường hợp thay đổi thông tin:

   a) Tên tổ chức, trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ.

   b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi tắt là UBCKNN) cấp.

   c) Loại thành viên bù trừ.

   3. Quy trình thực hiện thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

   Tại Khoản 4 Điều 3 Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 84/QĐ-VSD năm 2022 có quy định về quy trình thực hiện thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   4. Quy trình thực hiện thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ

   a) Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này: Thành viên bù trừ gửi cho VSD văn bản thông báo nội dung thông tin thay đổi chậm nhất trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi có hiệu lực.

   b) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và quy trình nghiệp vụ sau khi thay đổi đáp ứng được yêu cầu xử lý nghiệp vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh giữa thành viên bù trừ và VSD, VSD có văn bản chấp thuận việc thay đổi. Trường hợp từ chối, VSD có văn bản nêu rõ lý do.

   c) Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này: Quy trình, thời gian xử lý việc thay đổi thực hiện theo quy định hướng dẫn tham gia kết nối cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho hoạt động bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh.

   d) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi có hiệu lực, thành viên bù trừ phải gửi văn bản thông báo cho VSD kèm theo hồ sơ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với nội dung thay đổi (nếu có), VSD thực hiện cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ sửa đổi cho thành viên bù trừ theo Mẫu 07/PS-TVBT ban hành kèm theo Quy chế này trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi cho thành viên bù trừ.

   đ) Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này: VSD thực hiện cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ sửa đổi cho thành viên bù trừ theo Mẫu 07/PS-TVBT ban hành kèm theo Quy chế này trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của thành viên bù trừ kèm theo bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh do UBCKNN cấp.

   e) Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều này: VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh sửa đổi theo Mẫu 07/PS-TVBT ban hành kèm theo Quy chế này cho thành viên bù trừ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thành viên bù trừ hoàn thành các công việc sau:

   - Gửi VSD văn bản đề nghị thay đổi loại hình thành viên kèm bản sao được chứng thực văn bản do UBCKNN cấp liên quan tới việc thay đổi loại hình thành viên;

   - Nộp bổ sung Quỹ bù trừ (trường hợp còn thiếu so với quy định) khi thay đổi từ thành viên bù trừ trực tiếp sang thành viên bù trừ chung;

   - Thanh lý toàn bộ vị thế, tài sản ký quỹ và hoàn tất nghĩa vụ thanh toán trên các tài khoản của thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ (nếu có) trong trường hợp thay đổi từ thành viên bù trừ chung sang thành viên bù trừ trực tiếp. Việc thanh lý được thực hiện thông qua giao dịch đóng vị thế hoặc yêu cầu chuyển khoản tất toán vị thế, tài sản ký quỹ theo quy định tại Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của VSD.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn