Hồ sơ chuyển quyền sở hữu trong trường hợp TCPH dùng cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thu hồi để thưởng, phân phối cho CBNV

Ngày hỏi:23/03/2019

Email kim***@gmail.com hỏi: Hồ sơ chuyển quyền sở hữu trong trường hợp TCPH dùng cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thu hồi để thưởng, phân phối cho CBNV bao gồm những tài liệu gì?

  • Theo quy định tại Điều 32 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017 thì:

   Hồ sơ chuyển quyền sở hữu trong trường hợp TCPH dùng cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thu hồi để thưởng,phân phối cho CBNV gồm:

   - Văn bản của TCPH đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu quỹ cho CBNV (Mẫu 16A/ĐKCK);

   - Bản sao Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép sử dụng cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thu hồi để thưởng,phân phối cho CBNV;

   - Bản sao Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế thưởng,phân phối cổ phiếu cho CBNV, trong đó nêu rõ tiêu chí xét thưởng,phân phối cho CBNV;

   - Bản sao Danh sách CBNV được thưởng,phân phối cổ phiếu có phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị;

   - Tài liệu chứng minh đã nộp đầy đủ hồ sơ cho UBCKNN.

   - Tài liệu chứng minh việc đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

   - Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán theo Mẫu 22/LK Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành (03 liên) và Văn bản của TVLK nơi TCPH mở tài khoản gửi VSD xác nhận về số dư chứng khoán lưu ký của TCPH và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.

   - Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ chuyển quyền sở hữu trong trường hợp TCPH dùng cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thu hồi để thưởng, phân phối cho CBNV. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 196/QĐ-VSD năm 2017.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn