Nguyên tắc cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:23/11/2022

Nguyên tắc cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Nguyên tắc bảo lưu và cung cấp mã dự kiến tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Nguyên tắc hủy mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • 1. Nguyên tắc cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

   Tại Điều 4 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về nguyên tắc cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. VSD thực hiện cấp mã chứng khoán cho các chứng khoán đăng ký tập trung tại VSD và các chứng chỉ quỹ mở khi có văn bản đề nghị cấp mã của TCPH.

   2. Đối với công cụ nợ, chứng quyền có bảo đảm niêm yết và giao dịch trên SGDCK, VSD cấp mã chứng khoán căn cứ theo hồ sơ đăng ký chứng khoán của TCPH.

   3. Đối với chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, VSD thực hiện cấp mã chứng khoán khi nhận được Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần tại tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần (trường hợp đấu giá)/Đơn đăng ký bán cổ phần theo phương thức dựng sổ tại tổ chức quản lý sổ lệnh (trường hợp bán cổ phần theo phương thức dựng sổ) và các tài liệu kèm theo của Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

   4. Đối với quyền mua chứng khoán phát hành thêm, VSD cấp mã chứng khoán cho các đợt phát hành quyền mua căn cứ theo văn bản của TCPH thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu thực hiện quyền mua.

   5. Mã chứng khoán trong nước đối với các chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường phái sinh thực hiện theo quy định của SGDCK. VSD căn cứ vào mã chứng khoán do SGDCK cấp để cấp mã ISIN theo nguyên tắc quy định tại Điều 8 Chương II Quy chế này.

   6. Đối với các loại chứng khoán phát sinh khác chưa quy định trong Quy chế này, VSD quyết định việc cấp mã cụ thể căn cứ vào các văn bản pháp luật, tình hình thực tế và các tiêu chí được nêu tại Điều 2 Chương I Quy chế này sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây viết tắt là UBCKNN).

   2. Nguyên tắc bảo lưu và cung cấp mã dự kiến tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

   Tại Điều 5 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định nguyên tắc bảo lưu và cung cấp mã dự kiến tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. VSD thực hiện cung cấp mã chứng khoán dự kiến hoặc bảo lưu mã chứng khoán theo văn bản đề nghị của TCPH.

   2. Đối với cổ phiếu của các công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, VSD chỉ xem xét chấp thuận đăng ký bảo lưu mã cổ phiếu một lần duy nhất và thời gian VSD bảo lưu mã cổ phiếu là 06 tháng kể từ ngày VSD có văn bản thông báo chấp thuận.

   3. Đối với công cụ nợ, thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán dự kiến là 01 năm kể từ ngày VSD có văn bản thông báo chấp thuận.

   4. Sau thời hạn bảo lưu nêu trên, nếu các TCPH không thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD, VSD có quyền hủy bỏ mã đã cung cấp dự kiến hoặc bảo lưu để cấp cho TCPH khác.

   3. Nguyên tắc hủy mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

   Tại Khoản 1 Điều 6 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định nguyên tắc hủy mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. Hủy mã chứng khoán

   a. Mã chứng khoán đã cấp bị hủy trong trường hợp TCPH hủy đăng ký chứng khoán.

   b. Khi TCPH hủy đăng ký chứng khoán, VSD hủy mã chứng khoán trong nước và mã ISIN của các tổ chức đó.

   c. Mã chứng khoán cho các đợt phát hành quyền mua hết hiệu lực sau khi kết thúc thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua và đăng ký đặt mua.

   d. Mã chứng khoán trong nước và mã ISIN của chứng quyền có bảo đảm bị hủy khi chứng quyền có bảo đảm hủy đăng ký tại VSD.

   đ. Mã chứng khoán và mã ISIN của các chứng khoán giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh bị hủy khi đáo hạn hoặc bị hủy niêm yết theo quyết định của SGDCK.

   e. Mã chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa bị hủy trong trường hợp không đủ điều kiện tổ chức đấu giá/bán cổ phần theo phương thức dựng sổ hoặc đợt đấu giá/đợt bán cổ phần theo phương thức dựng sổ không thành công.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn