Quy định về điều kiện hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán?

26/04/2022

Quy định về điều kiện hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán? Hồ sơ thay đổi tên quỹ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán? Hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán?

  • Quy định về điều kiện hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán?
   (ảnh minh họa)
  • Quy định về điều kiện hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán?

   Xin hỏi trong lĩnh vực chứng khoán thì điều kiện để hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán được quy định ra sao?

   Trả lời: Căn cứ Điều 265 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện để hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán như sau:

   1. Có phương án, hợp đồng hợp nhất, sáp nhập được Đại hội đồng cổ đông các công ty tham gia hợp nhất, sáp nhập thông qua.

   2. Công ty hình thành sau hợp nhất, sáp nhập đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 259 Nghị định này.

   Hồ sơ thay đổi tên quỹ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán?

   Xin hỏi trong lĩnh vực chứng khoán thì hồ sơ thay đổi tên quỹ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quy định ra sao?

   Trả lời: Căn cứ Điều 228 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   1. Giấy đề nghị theo Mẫu số 94 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   2. Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư của quỹ thông qua việc thay đổi tên quỹ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, thông qua phương án chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thay thế và Điều lệ quỹ sửa đổi.

   3. Văn bản cam kết của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán về việc bàn giao quyền, nghĩa vụ cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thay thế; danh sách, bản thông tin cá nhân của người điều hành quỹ của công ty quản lý thay thế theo Mẫu số 91, Mẫu số 101 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này trong trường hợp thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

   4. Điều lệ quỹ sửa đổi.

   Hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán?

   Xin hỏi về hồ sơ về việc đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán? Mong được hỗ trợ.

   Trả lời: Căn cứ Điều 266 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ như sau:

   1. Giấy đề nghị theo Mẫu số 94 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   2. Biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông các công ty liên quan thông qua phương án hợp nhất, sáp nhập và hợp đồng hợp nhất, sáp nhập.

   3. Phương án hợp nhất, sáp nhập theo Mẫu số 95 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   4. Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập theo Mẫu số 96 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   5. Hợp đồng lưu ký, giám sát của công ty sau hợp nhất, sáp nhập.

   6. Điều lệ công ty hợp nhất, sáp nhập.

   7. Danh sách cổ đông, nhân sự của công ty sau hợp nhất, sáp nhập theo Mẫu số 105 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   8. Báo cáo đánh giá của các ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký về nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu, tỷ lệ thanh toán tiền (nếu có) và các nội dung khác có liên quan.

   9. Danh sách các chủ nợ yêu cầu hoàn trả khoản vay và giá trị phải thanh toán cho chủ nợ; danh sách cổ đông yêu cầu mua lại cổ phiếu, số lượng cổ phiếu phải mua lại và giá trị phải thanh toán.

   10. Công văn của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận hủy niêm yết, hủy đăng ký, lưu ký cổ phiếu của công ty bị hợp nhất, bị sáp nhập (nếu có).

   11. Bản gốc của các giấy phép thành lập và hoạt động của các công ty đầu tư chứng khoán bị hợp nhất, bị sáp nhập.

   12. Các tài liệu khác chứng minh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 261 Nghị định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn