Quy định về ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát trong công ty đại chúng?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/05/2022

Quy định về ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát trong công ty đại chúng? Thành viên Ban kiểm soát trong công ty đại chúng? Quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát trong công ty đại chúng?

  • Quy định về ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát trong công ty đại chúng?

   Liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, xin hỏi về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát trong công ty đại chúng ra sao?

   Trả lời: Căn cứ Điều 285 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát trong công ty đại chúng như sau:

   1. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 274 Nghị định này.

   2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

   Thành viên Ban kiểm soát trong công ty đại chúng?

   Theo quy định pháp luật hiện hành thì thành viên Ban kiểm soát ở trong công ty đại chúng được quy định ra sao?

   Trả lời: Căn cứ Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về thành viên Ban kiểm soát trong công ty đại chúng như sau:

   1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

   2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

   a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

   b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

   3. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

   Quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát trong công ty đại chúng?

   Xin cung cấp những quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát trong công ty đại chúng?

   Trả lời: Căn cứ Điều 287 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát trong công ty đại chúng như sau:

   1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác của doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát.

   2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn