Trường hợp công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng gồm những gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/11/2022

Trường hợp công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng gồm những gì? Khi không đáp ứng điều kiện thành quỹ đại chúng thì xử lý vốn góp của nhà đầu tư thế nào? Công ty đại chúng họp bao lâu một lần Hội đồng quản trị?

  • Trường hợp công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng gồm những gì?

   Cho hỏi theo Luật chứng khoán mới và sẽ có hiệu lực trong thời gian tới thì công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ trong những trường hợp nào?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 120 Luật Chứng khoán 2019 quy định công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số nội dung sau đây:

   - Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

   - Báo cáo thường niên;

   - Báo cáo tình hình quản trị công ty;

   - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

   - Thông tin khác theo quy định của pháp luật.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Khi không đáp ứng điều kiện thành quỹ đại chúng thì xử lý vốn góp của nhà đầu tư thế nào?

   Cho tôi hỏi theo quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán, thì trường hợp quỹ đại chúng không đáp ứng được điều kiện để thành lập thì xử lý vốn góp của nhà đầu tư đã góp thế nào? Xin cảm ơn!

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 108 Luật Chứng khoán 2019 quy định thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng như sau:

   - Việc huy động vốn của quỹ đại chúng được công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực. Quỹ đại chúng được thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   + Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục;

   + Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

   - Toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư phải được phong tỏa tại một tài khoản riêng đặt dưới sự kiểm soát của ngân hàng giám sát và không được sử dụng cho đến khi hoàn tất đợt huy động vốn. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả huy động vốn có xác nhận của ngân hàng giám sát trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn.

   - Trường hợp việc huy động vốn của quỹ đại chúng không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn trả cho nhà đầu tư mọi khoản tiền đã đóng góp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải chịu mọi chi phí và nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ việc huy động vốn.

   Như vậy, trường hợp việc huy động vốn của quỹ đại chúng không đáp ứng điều kiện để thành lập thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn trả cho nhà đầu tư mọi khoản tiền đã đóng góp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Công ty đại chúng họp bao lâu một lần Hội đồng quản trị?

   Bên tôi là công ty đại chúng, được biết có quy định mới điều chỉnh về hoạt động chứng khoán, tôi đang tìm hiểu các quy định mới này để đảm bảo thực hiện đúng quy định khi văn bản có hiệu lực. Thì công ty đại chúng họp Hội đồng quản trị bao lâu một lần? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 3 Điều 41 Luật Chứng khoán 2019 quy định thành phần, cơ cấu, trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty đại chúng bảo đảm tuân thủ các quy định sau đây:

   - Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị điều hành và không điều hành, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập để bảo đảm tính độc lập của Hội đồng quản trị;

   - Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; bảo đảm hoạt động của công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy định nội bộ của công ty; xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và có các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;

   - Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì công ty đại chúng phải tiến hành tổ chức họp Hội đồng quản trị ít nhất mỗi quý 01 lần.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn