Xử lý hồ sơ chuyển khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 05/12/2022

Xử lý hồ sơ chuyển khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Phong tỏa chứng khoán cơ cấu để góp vốn lập quỹ hoán đổi danh mục tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

  • Xử lý hồ sơ chuyển khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Xử lý hồ sơ chuyển khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

   Căn cứ Điều 24 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định về xử lý hồ sơ chuyển khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. Trường hợp cần thiết, VSD có quyền yêu cầu TVLK, các tổ chức, cá nhân liên quan bổ sung các tài liệu để chứng minh, làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ chuyển khoản chứng khoán hoặc từ chối thực hiện yêu cầu chuyển khoản chứng khoán nếu yêu cầu đó không phù hợp với các quy định pháp luật. Trường hợp không chấp thuận chuyển khoản chứng khoán, VSD có văn bản thông báo rõ lý do cho TVLK.

   2. Hiệu lực chuyển khoản chứng khoán là ngày được VSD xác nhận trên Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán của TVLK liên quan hoặc trên văn bản thông báo của VSD.

   3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày việc chuyển khoản chứng khoán có hiệu lực theo xác nhận của VSD, TVLK có trách nhiệm thông báo lại cho khách hàng những trường hợp bị VSD từ chối chuyển khoản.

   2. Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

   Theo Điều 25 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định phong tỏa/giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. Trường hợp văn bản yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi trực tiếp cho VSD:

   a. VSD chỉ thực hiện phong tỏa/giải tỏa chứng khoán khi có yêu cầu băng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

   Thời gian VSD xử lý văn bản yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán;

   b. Ngay trong ngày thực hiện phong tỏa, giải tỏa chứng khoán, VSD fax văn bản thông báo để TVLK, TCMTKTT thực hiện hạch toán tương ứng, bản chính văn bản thông báo được VSD gửi cho TVLK, TCMTKTT trong thời hạn 01 ngày làm việc sau ngày thực hiện phong tỏa/giải tỏa.

   c. TVLK có trách nhiệm thông báo ngay cho khách hàng có liên quan biết.

   2. Trường hợp văn bản yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi trực tiếp cho TVLK:

   a. TVLK có trách nhiệm phong tỏa/giải tỏa chứng khoán trên các tài khoản lưu ký chứng khoán mở tại TVLK đồng thời gửi thông báo (Mẫu 27/LK của Quy chế này) và bản sao văn bản yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho VSD để hạch toán tương ứng;

   b. Thời hạn TVLK gửi thông báo cho VSD chậm nhất 01 ngày làm việc sau ngày thực hiện yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán nhà đầu tư từ cơ quan có thẩm quyền.

   3. Phong tỏa chứng khoán cơ cấu để góp vốn lập quỹ hoán đổi danh mục tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

   Tại Điều 26 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định phong tỏa chứng khoán cơ cấu để góp vốn lập quỹ hoán đổi danh mục tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

   Thủ tục, trình tự phong tỏa chứng khoán cơ cấu để góp vốn lập quỹ ETF được thực hiện theo Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục của VSD.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn