Mẫu đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in

26/04/2022

Mình muốn xin mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in theo quy định mới nhất ạ. Nhờ hỗ trợ.

  • Mẫu đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in
   (ảnh minh họa)
  • Mẫu 02 Ban hành kem theo Thông tư 41/2020/TT-BTTTT (Có hiệu lực từ 15/01/2021) quy định về mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in như sau:

   CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   TỜ KHAI

   ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN

   1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in:...............................

   .........................................................................................................................................

   - Địa chỉ: ...........................................................................................................................

   - Điện thoại: …………………………………………………… Fax: .............................................

   2. Tên gọi cơ quan tạp chí in đề nghị cấp giấy phép: .......................................................

   3. Tôn chỉ, mục đích: .......................................................................................................

   (Trường hợp có nhiều ấn phẩm tạp chí in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng ấn phẩm tạp chí in, phù hợp với tôn chỉ, mục đích cơ quan tạp chí in)

   4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

   5. Thể thức xuất bản:

   - Tên gọi: ..........................................................................................................................

   - Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

   - Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

   - Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

   - Khuôn khổ: .....................................................................................................................

   - Số trang: ........................................................................................................................

   (Trường hợp có nhiều ấn phẩm tạp chí in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm tạp chí in)

   6. Phương thức phát hành: ..............................................................................................

   7. Trụ sở chính:

   - Địa chỉ: ...........................................................................................................................

   - Điện thoại: ………………………………………………………… Fax: ......................................

   - Địa chỉ thư điện tử: ..........................................................................................................

   8. Nhân sự dự kiến:

   - Tổng biên tập: .................................................................................................................

   - Phó Tổng biên tập: ..........................................................................................................

   - Số lượng biên tập viên, phóng viên: ................................................................................

   9. Nguồn kinh phí hoạt động: ...........................................................................................

   Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

   ..., ngày ... tháng ... năm 20...
   NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   (Ký tên, đóng dấu)


   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn