Nội dung của mô tả yêu cầu kỹ thuật trong dự án CNTT

26/04/2022

Từ năm 2020 thì việc mô tả yêu cầu kỹ thuật trong dự án CNTT sẽ có những nội dụng gì? Mong được giải đáp.

  • Theo Điều 18 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020), quy định nội dung của mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ trong dự án CNTT như sau:

   - Tên phần mềm.

   - Các thông số chủ yếu:

   + Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa (tổ chức, vận hành của quy trình, sản phẩm của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý của quy trình nghiệp vụ);

   + Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng (con người, các nguồn lực, thiết bị phục vụ cho xử lý nghiệp vụ, các yếu tố đóng vai trò hỗ trợ khác);

   + Danh sách các yêu cầu của người sử dụng.

   - Các yêu cầu phi chức năng:

   + Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu;

   + Yêu cầu về an toàn thông tin;

   + Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm;

   + Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng;

   + Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng;

   + Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 (nếu hoạt động trên môi trường Internet);

   + Các yêu cầu phi chức năng khác.

   Trên đây là nội dung của mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ trong dự án CNTT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn