Bên giao thầu có thể chấm dứt hợp đồng xây dựng khi bên nhận thầu tự ý chuyển nhượng hợp đồng không?

Ngày hỏi:08/10/2019

Bên tôi có giao thầu cho một công ty xây dựng để thực hiện hợp đồng xây dựng, nhưng mới đây không biết vì lý do gì công ty này đã chuyển nhượng hợp đồng xây dựng cho 01 bên thứ ba mà không thông qua bên tôi. Cho hỏi bên tôi có thể chấm dứt hợp đồng xây dựng này không? Nhờ tư vấn.

 • Căn cứ Khoản 7 Điều 41 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

  - Bên nhận thầu bị phá sản, giải thể hoặc chuyển nhượng hợp đồng xây dựng cho người hoặc tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bên giao thầu.

  - Bên nhận thầu từ chối thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc năm mươi sáu (56) ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng, dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp được phép của bên giao thầu.

  => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bên nhận thầu đã chuyển nhượng hợp đồng xây dựng mà không thông qua bên bạn, do đó bên bạn có quyền chấm dứt hợp đồng xây dựng này nếu không muốn tiếp tục hợp tác.

  Trên đây là nội dung tư vấn.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn