Bên nhận thầu có thể chấm dứt hợp đồng xây dựng khi bên giao thầu chuyển nhượng hợp đồng không?

Ngày hỏi:08/10/2019

Bên tôi là bên nhận thầu, sắp tới sẽ tiến hành thực hiện hợp đồng, tuy nhiên tôi mới nhận được thông tin là bên giao thầu đã chuyển nhượng lại hợp đồng xây dựng cho người khác, và người này chúng tôi không thể hợp tác được. Cho hỏi chúng tôi có thể chấm dứt hợp động xây dựng được không?

 • Bên nhận thầu có thể chấm dứt hợp đồng xây dựng khi bên giao thầu chuyển nhượng hợp đồng không?
  (ảnh minh họa)
 • Căn cứ Khoản 8 Điều 41 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định bên nhận thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

  - Bên giao thầu bị phá sản, giải thể hoặc chuyển nhượng hợp đồng xây dựng cho người hoặc tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bên nhận thầu.

  - Sau năm mươi sáu (56) ngày liên tục công việc bị dừng do lỗi của bên giao thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  - Bên giao thầu không thanh toán cho bên nhận thầu sau năm mươi sáu (56) ngày kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bên giao thầu đã chuyển nhượng lại hợp đồng xây dựng cho người khác nhưng bên bạn không đồng ý, do đó nếu bên bạn không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có thể lấy lý do này để chấm dứt hợp đồng xây dựng với bên giao thầu.

  Trên đây là nội dung tư vấn.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn