Chỉ định thầu rút gọn áp dụng theo quy định mới thế nào?

Ngày hỏi:03/03/2015

Theo phản ánh của ông Trần Huy Lợi, trường hợp chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP thì giá gói thầu không quá 500 triệu đồng thực hiện theo dự thảo hợp đồng, hơn 500 triệu đồng thực hiện hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, nhưng Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP không quy định rõ vấn đề này. Ông Lợi hỏi, chỉ định thầu rút gọn áp dụng theo quy định mới như thế nào?

  • Ngày 27/6/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, đối với các gói thầu có hồ sơ yêu cầu phát hành trước ngày 15/8/2014 vẫn được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

   Kể từ ngày 15/8/2014, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các Điều 54, 55, 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

   Theo Điều 54 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm: Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

   Đặc biệt, Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định cụ thể về quy trình chỉ định thầu rút gọn áp dụng: Đối với gói thầu quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này.

   Theo đó, các hạn mức nêu trên được áp dụng đối với tất cả các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

   Ngoài ra, theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình được phép áp dụng chỉ định thầu nhưng phải đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn