Chi phí phát sinh trong lựa chọn thầu của dự án của Bộ sẽ sử dụng nguồn nào để chi trả?

Ngày hỏi:15/10/2019

Xin chào Ban biên tập: Các chi phí phát sinh trong việc lựa chọn thầu thực hiện dự án của Bộ được lấy từ nguồn nào? Mong nhận được phản hồi từ anh chị.

  • Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định các chi phí phát sinh trong việc lựa chọn thầu thực hiện dự án của Bộ được quy định như sau:

   - Ngân sách nhà nước theo cân đối trong kế hoạch chi đầu tư phát triển của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

   - Hỗ trợ chuẩn bị đầu tư quy định tại Điều 6 Nghị định này;

   - Thu từ việc bán hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư;

   - Do nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả;

   - Các nguồn vốn hợp pháp khác.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn