Chủ thể nào có liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình?

Ngày hỏi:05/04/2012
Xin cho hỏi, các chủ thể nào có liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình?
  • Có 3 chủ thể chính có liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; đó là Chủ đầu tư ( Owner – O); Tư vấn Thiết kế (Design Professional – P) và Tổ chức xây dựng (Constructor – O). Theo tập quán quốc tế, nhiều nước phát triển thường thiết lập mối quan hệ giữ ba chủ thể này của dự án gọi là mối quan hệ O – P – C.

   Khi hình thành chủ trương về một dự án đầu tư xây dựng công trình bất kỳ nào cũng phải xuất hiện một chủ thể có đủ tư cách pháp lý để khởi thảo dự án và chuẩn bị các công việc cụ thể để triển khai thực hiện dự án. Cá nhân, tổ chức đó chính là Chủ đầu tư hay còn gọi là Chủ sở hữu. Trường hợp Chủ đầu tư có đủ năng lực thực hiện các công việc như lập dự án; khảo sát Thiết kế, thi công; xây lắp công trình …được gọi là “Tự làm” hay “ Tự thực hiện”. Trong trường hợp này theo pháp luật Chủ đầu tư nhất thiết phải Hợp đồng thuê một tổ chức tư vấn giám sát độc lập để giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nuớc.

   Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp các chủ đầu tư không chuyên về xây dựng hoặc không đủ năng lực chuyên môn hoặc không đủ năng lực thi công xây lắp công trình…., họ phải thông qua hợp đồng để thuê các tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát …và các nhà thầu thi công xây lắp hoặc cung ứng vật tư, thiết bị cho công trình dự án.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn