Hợp đồng dự án PPP bao gồm những loại nào?

26/04/2022

Theo như mình tìm hiểu thì tháng 1/2021 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 sẽ có hiệu lực pháp luật. Vậy cho mình hỏi hợp đồng dự án PPP bao gồm những loại nào? Nhờ giải đáp.

  • Theo Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) thì hợp đồng dự án PPP là thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP về việc Nhà nước nhượng quyền cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện dự án PPP theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

   Cụ thể bao gồm các loại hợp đồng sau đây:

   - Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Build - Operate - Transfer, sau đây gọi là hợp đồng BOT);

   - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (Build - Transfer - Operate, sau đây gọi là hợp đồng BTO);

   - Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (Build - Own - Operate, sau đây gọi là hợp đồng BOO);

   - Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (Operate - Manage, sau đây gọi là hợp đồng O&M);

   - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (Build - Transfer - Lease, sau đây gọi là hợp đồng BTL);

   - Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (Build - Lease - Transfer, sau đây gọi là hợp đồng BLT);

   - Hợp đồng hỗn hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn