Nhà đầu tư nước ngoài có thể lập công ty con?

26/04/2022

Công ty TNHH Sekonixvina (tỉnh Vĩnh Phúc) dự kiến thành lập công ty con để nhập thấu kính dạng bán thành phẩm từ công ty mẹ tại Hàn Quốc, sau đó kiểm tra, đóng gói, xuất hàng cho công ty khác. Vậy công ty con này có thể thành lập trong hoặc ngoài khu công nghiệp đều được có đúng không? Nếu phải thành lập công ty mới thì Công ty TNHH Sekonixvina sẽ phải tiến hành các thủ tục theo hình thức đăng ký đầu tư mới có đúng không?

  • Theo Điều 22 Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư được phép thành lập tổ chức kinh tế theo quy định. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điều 37 của Luật Đầu tư 2014 và phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ và theo các quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

   Do đó, để thực hiện mục tiêu kinh doanh này, Công ty phải tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế trước khi triển khai thực hiện.

   Trong trường hợp đề nghị được thuê đất ngoài khu công nghiệp không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư (trong vòng 5 ngày sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

   Mục tiêu dự án là nhập thấu kính từ Hàn Quốc sau đó kiểm tra và đóng gói rồi xuất hàng cho doanh nghiệp khác để hoàn thiện lắp ráp. Đây là ngành nghề Việt Nam không cam kết mở cửa thị trường, pháp luật Việt Nam cũng chưa có quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, không chấp thuận cho nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp để thực hiện dịch vụ trên.

   Đối với những phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không quy định tại biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý chuyên ngành để xem xét quyết định.

   Trong trường hợp được phép thực hiện: Nhà đầu tư liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục đầu tư; và Ban Quản lý các khu công nghiệp đối với các dự án trong khu công nghiệp.

   Nếu đã có pháp nhân tại Việt Nam thì nhà đầu tư có thể sử dụng pháp nhân này để thực hiện hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, trong trường hợp muốn thành lập công ty con để thực hiện thủ tục đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn