Quy định về ưu đãi đối với đấu thầu trong nước? Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được quy định như thế nào?

26/04/2022

Quy định về ưu đãi đối với đấu thầu trong nước? Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được quy định như thế nào? Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp? 

  • Quy định về ưu đãi đối với đấu thầu trong nước?

   Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Lê Bảo Ngọc hiện đang là nhân viên phòng Thẩm định của một công ty tài chính tại Tp Hồ Chí Minh, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể là pháp luật có những quy định nào để đảm bảo cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động đấu thầu? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

   Trả lời: Bảo đảm cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu được quy định tại Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

   1. Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu.

   2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

   3. Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

   4. Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

   b) Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau;

   c) Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

   d) Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

   5. Trường hợp đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn thì tập đoàn, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau. Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn và là duy nhất trên thị trường thì thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc bảo đảm cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu. Để hiểu rõ thêm và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

   Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước được quy định như thế nào?

   Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thành Công hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, gần đây tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc ưu đãi trong hoạt động đấu thầu, nhưng tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là ưu đãi đối với đấu thầu trong nước được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp lý nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn!

   Trả lời: Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước được quy định tại Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

   1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc ưu đãi đối với hàng hóa trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

   2. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới hoặc thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên và có hợp đồng lao động tối thiểu 03 tháng; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Luật Đấu thầu được xếp hạng cao hơn hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau.

   3. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

   4. Trường hợp sau khi ưu đãi nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.

   Trên đây là nội dung câu trả lời quy định của pháp luật về ưu đãi đối với đấu thầu trong nước. Để hiểu rõ thêm và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

   Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp

   Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Trần Anh Tuấn hiện đang là nhân viên phòng Quản lý Cơ sở Hạ tầng của công ty xây dựng, để phục vụ cho công việc sắp tới tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể là những ưu đãi trong đấu thầu quốc tế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

   Trả lời: Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

   a) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng;

   b) Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá, nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vào giá đánh giá của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng;

   c) Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được cộng thêm 7,5% điểm tổng hợp của nhà thầu vào điểm tổng hợp của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về ưu đãi trong đấu thầu quốc tế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp. Để hiểu rõ thêm và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn