Quy định về việc tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/05/2022

Quy định về việc tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia? Hàng hóa trong nước được hưởng ưu đãi khi đấu thầu phải đáp ứng điều kiện nào? Cách tính ưu đãi đối với hàng hóa trong nước khi thực hiện việc đấu thầu được quy định ra sao?

  • Quy định về việc tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?
   (ảnh minh họa)
  • Quy định về việc tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

   Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc công khai các thông tin đấu thầu và các nhà thầu. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Việc tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định ra sao?

   Trả lời: Việc tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

   - Các đối tượng có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này thực hiện đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 87 của Nghị định này và tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

   - Đối với thông tin quy định tại các Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, bên mời thầu phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo thời gian quy định trong thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

   - Đối với thông tin quy định tại các Điểm a, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

   Hàng hóa trong nước được hưởng ưu đãi khi đấu thầu phải đáp ứng điều kiện nào?

   Chào Ban biên tập, tôi là Huỳnh Anh, hiện đang làm việc tại một công ty xây dựng, phòng cơ sở hạ tầng. Liên quan đến công tác đấu thầu có thắc mắc sau mong nhận phản hồi: Hàng hóa trong nước được hưởng ưu đãi khi đấu thầu phải đáp ứng điều kiện nào?

   Trả lời: Hàng hóa trong nước được hưởng ưu đãi khi đấu thầu phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

   Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức sau đây:

   D (%) = G*/G (%)

   Trong đó:

   - G*: Là chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí;

   - G: Là giá chào của hàng hóa trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trừ đi giá trị thuế;

   - D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ³ 25% thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

   Cách tính ưu đãi đối với hàng hóa trong nước khi thực hiện việc đấu thầu được quy định ra sao?

   Tìm hiểu quy định về những cơ chế, chính sách ưu đãi đối với hành hóa sản xuất trong nước. Liên quan đến ưu đãi trong đấu thầu. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Cách tính ưu đãi đối với hàng hóa trong nước khi thực hiện việc đấu thầu được quy định ra sao?

   Trả lời: Cách tính ưu đãi đối với hàng hóa trong nước khi thực hiện việc đấu thầu được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

   - Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng;

   - Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá, hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng;

   - Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được cộng điểm ưu đãi vào điểm tổng hợp theo công thức sau đây:

   Điểm ưu đãi = 0,075 x (giá hàng hóa ưu đãi /giá gói thầu) x điểm tổng hợp

   Trong đó: Giá hàng hóa ưu đãi là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn