Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về thẩm định kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công như thế nào?

26/04/2022

Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về thẩm định kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công như thể nào? Nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án, dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công hằng năm? Tổ chức điều hành kế hoạch đầu tư công?

  • Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về thẩm định kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về thẩm định kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công như thế nào?

   Theo Luật Đầu tư công 2019 thì Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thẩm định kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công được quy định thế nào?

   Trả lời:

   Điều 93 Luật Đầu tư công 2019 quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thẩm định kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công như sau:

   1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thẩm định kế hoạch, chương trình, dự án thực hiện việc thẩm định theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và những kiến nghị của mình.

   2. Việc thẩm định cần bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan, tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

   Nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án, dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công hằng năm?

   Cho mình hỏi: Theo Luật Đầu tư công 2019 thì nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án, dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công hằng năm được quy định như thế nào? Căn cứ điều khoản cụ thể.

   Trả lời:

   Điều 57 Luật Đầu tư công 2019 quy định nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án, dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công hằng năm:

   1. Thực hiện theo quy định tại các điều 51, 52, 53 và 54 của Luật này.

   2. Phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư khác đối với các dự án sử dụng nhiều nguồn vốn đầu tư.

   3. Thuộc chương trình, nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước đã được phê duyệt.

   4. Phù hợp nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trong kỳ kế hoạch.

   5. Mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án không vượt quá tổng mức vốn của chương trình, dự án đã được phê duyệt

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

   Tổ chức điều hành kế hoạch đầu tư công?

   Tôi hiện đang làm việc tại doanh nghiệp nhà nước và chịu trách nhiệm tìm hiểu về dự án đầu tư công. Tôi được biết thì đã có Luật Đầu tư công 2019 và xin hỏi: Luật này có quy định về tổ chức điều hành kế hoạch đầu tư công không?

   Trả lời:

   Điều 64 Luật Đầu tư công 2019 quy định Tổ chức điều hành kế hoạch đầu tư công như sau:

   1. Căn cứ nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Chính phủ quy định các giải pháp tổ chức, thực hiện.

   2. Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, quyết định giao kế hoạch của cấp có thẩm quyền, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công quyết định các giải pháp tổ chức điều hành kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn do cấp mình quản lý.

   3. Thủ tướng Chính phủ điều phối, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công nhưng không làm thay đổi mục tiêu thực hiện của chương trình, dự án.

   4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều phối, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư nhưng không làm thay đổi mục tiêu thực hiện chương trình, dự án.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn